JOBS

Handelaarshoof / Dealership Principal

Job Description

Kern doel van die pos:

Bestuur van die winsgewende eenheid en volhoubare lewering van dienste aan kliënte.

Minimum Vereistes:

 • Graad 12;
 • Tersiere opleiding sal tot voordeel wees;
 • 5-10 jaar ondervinding in Motorbedryf;
 • Toepaslike Toyota handelaarskap bestuur ondervinding sal tot voordeel wees;
 • Geldige rybewys.

Vaaridghede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig (MS Office);
 • Personeelbestuur;
 • Administrasie;
 • Voorraadbestuur;
 • Bemarking;
 • Natuurlike vermoe om in kompeterende omgewing suksesvol te funksioneer.

Verantwoordelikhede:

 • Finansiëlebestuur;
 • Personeelbestuur;
 • Beheer en bestuur van administrasie;
 • Mark aandeel groei;
 • Bestuur en onderhoud van bates;
 • Voorraad bestuur.

Main purpose of the position:

Manage a profitable unit an sustainable delivery of services to customers.

Minimum Requirements:             

 • Grade 12;
 • Tertiary education will be beneficial;
 • 5-10 years experience in the Automotive industry;
 • Appropriate Toyota dealership management experience will be beneficial;
 • Valid driver’s license.
READ ALSO:  InfoTech Internships (12-months)

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate (MS Office);
 • Personnel management;
 • Administration;
 • Inventory management;
 • Marketing;
 • Natural ability to function successfully in a competitive environment.

Responsibilities:

 • Financial management;
 • Personnel management;
 • Control and management of administration;
 • Market share growth;
 • Management and maintenance of assets;
 • Inventory management

Related Articles

Back to top button